CLUB MEMBERS

 • President - Lion Davinder Gahir

 • Immediate Past President - Lion Davinder Matharu

 • Vice President - Lion Tom Phull

 • Secretary - Lion Jay Dattani

 • Treasurer - Lion Girish Parekh

 • Welfare - Lion Mejar Singh

 • Community Services/HF - Lion Bob Sharda

 • Fundraising & Social - Lion Pranoti Jadhav

 • Health & Safety - Lion Manoj Patnaik

 • Membership - Lion Shashi Prasad

 • PR - Lion Ruby Ghataurhe

 • Leos - Lion Kiran Sokhi

 • Golf - Lion Jaz Ghataurhe

 • LCIF - Lion Kishor Jobanputra

 • Tail Twister - Lion Hitesh Parekh

 • Tamer - Lion Yash Garg

CLUB OFFICERS

CLUB MEMBERS

 • Lion Indu Aggarwal

 • Lion Pankaj Dattani

 • Lion Usha Jetty

 • Lion Kulvinder Kaur

 • Lion Harbinder Kundi

 • Lion Aman Mankoo

 • Lion Hitesh Mehta

 • Lion Sohan Nagra

 • Lion Iqbal Rihal

 • Lion Rani Saund

 • Lion Sharan Walia

 • Lion Kiran Brar

 • Lion Billy Ghatora

 • Lion Tom Kalyan

 • Lion Ramesh Kohli

 • Lion Dharmendra Ladva

 • Lion Davinder Mankoo

 • Lion Manish Mistry

 • Lion Sunil Parekh

 • Lion Juggy Rihal

 • Lion Tajinder Sukhija

 • Lion Dilip Chauhan

 • Lion Inderjit Girn

 • Lion Pravin Kanani

 • Lion Nitin Koria

 • Lion Steve Lall

 • Lion Archna Mehta

 • Lion Pratish Mistry

 • Lion Dilip Patani

 • Lion Vandana Sachdev

 • Lion Harmesh Tank